Jesteśmy wydawnictwem punktowanym na poziomie I – 80 pkt.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, jesteśmy na liście wydawnictw punktowanych z liczbą 80 pkt. Oznacza to, że znajdujemy się w gronie, do którego należą najlepsze ośrodki wydawnicze w Polsce.

Zaufaj naszemu prawie 30-letniemu doświadczeniu i wydaj swoją książkę z najlepszymi!

Zasady etyki publikacyjnej

Nasze wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by utrzymać najwyższe standardy obowiązujące w praktyce wydawniczej. W przypadku, gdy zauważymy nierzetelność naukową, dokumentujemy jej przejawy, by ostatecznie ją potwierdzić (lub ją zanegować), oraz informujemy o tym fakcie odpowiednie podmioty.

Autor, zgłaszając publikację do wydania w naszym wydawnictwie, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk jak plagiat (przywłaszczenie cudzego utworu w całości lub części) i autoplagiat (opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie).

Należy podkreślić, że osoba zgłaszająca publikację do wydania w naszym wydawnictwie, powinna podać wkład każdego z autorów (redaktorów) w powstanie utworu, wkład instytucji naukowych i badawczych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów, w celu uniknięcia zjawisk takich jak ghost authorship (ang. autorstwo widmo), czyli pominięcia w wykazie autorów osób, które miały wkład w powstanie pracy oraz guest authorship (ang. autorstwo gościnne) – czyli przypisania autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do powstania danej publikacji.

Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań.

W przypadku podejrzenia wystąpienia jednej z wymienionych form nierzetelności naukowej wydawnictwo podejmuje określone działania. Najpierw zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są słuszne. Decyzja o ostatecznym odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu. Celem  takiej analizy jest wskazanie treści nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła (ze wskazaniem źródła ich pochodzenia). Taką analizę w uzasadnionych przypadkach wydawnictwo przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego. W przypadku stwierdzenia nierzetelności wydawniczej, wydawnictwo może zakończyć współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

Dzięki takim działaniom nasze wydawnictwo może zapewnić czytelników, że wydawane publikacje tworzone są w sposób uczciwy i z poszanowaniem zasad obowiązujących w świecie nauki.

Procedura wydawnicza

 1. W celu wydania publikacji autor dostarcza do wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word lub PDF.
 2. Wstępnej oceny pracy dokonują pracownicy wydawnictwa, biorąc pod uwagę zgodność tematu pracy z profilem wydawnictwa (dopuszczalne są odstępstwa od zgodności z profilem wydawnictwa, gdy publikacja przedstawia ponadprzeciętne walory naukowe), oryginalność tematu pracy, poziom naukowy pracy.
 3. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w wydawnictwie procedurą recenzyjną.
 4. Prace redakcyjne ze strony wydawnictwa obejmują: korektę językową, skład i łamanie, opracowanie graficzne projektu okładki, druk publikacji i oprawę.
 5. O przebiegu każdego etapu autor może być informowany na bieżąco przez pracowników wydawnictwa, ma również możliwość wglądu w postęp prac.

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji w naszym wydawnictwie przebiega w następujący sposób:
  • Redakcja wydawnictwa zapoznaje się ze spisem treści danej publikacji oraz opinią redaktorów tematycznych na jej temat i podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przekazaniu publikacji do recenzowania.
  • W przypadku odrzucenia wydawnictwo zwraca otrzymane od autora materiały, a także usuwa wszelkie kopie z posiadanych zasobów.
  • W przypadku pozytywnej oceny redakcja kieruje publikację do recenzji naukowej.
 2. Recenzja dokonywana jest przez dwóch niezależnych od siebie ekspertów z danej dziedziny.
 3. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom publikacji.
 4. Recenzja wydawnicza musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej publikacji.
 5. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują publikację z dalszych etapów produkcyjnych, a wydawnictwo zwraca materiały autorowi jak w punkcie 1.
 6. Dwie pozytywne decyzje kwalifikują monografię do dalszych etapów produkcyjnych.
 7. Jedna pozytywna i jedna negatywna decyzja również kwalifikują publikację do dalszych prac produkcyjnych.

Koordynacja wydawnicza

Osoba odpowiedzialna za koordynację procedury wydawniczej publikacji: Paweł Koleśnikowicz – Prezes Zarządu, e-mail: biuro@bonusliber.pl, tel. 509 749 650.